SZATMÁR MEGYEI NEHÉZ CSALÁDOK
 

Szatmár megye


 
A megyében, annak is inkább a keleti részén elterjedt Nehéz családok
a Nyírmada-Nagyecsed-Nyírbátor háromszög területére betelepített
ősök leszármazottja.
A XVIII.század végén a terület meglehet
ősen néptelen volt. A falvak összeírásaiban szinte csak armalista (jobbágytelken gazdálkodó és adózó) nemesek szerepelnek. Gazdasági érdek volt tehát földművelő lakosság letelepítése a birtokokra, akár kedvezmények árán is.

Fábiánházán
1777-ben, Parasznyán 1810 után jelent meg  görög katolikus, Parasznyán 1791-ben, Őrben 1802-ben  református Nehéz család. Ebből adódóan feltehető, hogy különböző helyekről érkeztek.

El
őbb földnélküli később földdel is rendelkező földművelők voltak.
A különböz
ő vallású Nehézek házasság révén soha nem keveredtek.
 

A XVIII. század lakhelyei

A családok szaporodásával együtt, lassan  elindult a családok szétszóródása is az országban. A XX. és XXI. századi generációk tagjai között sok a diplomás férfi és nő, szinte senki nem maradt eredeti foglalkozásánál.
A  család tagjai a XXI. században  is   zömében az ország keleti és középs
ő részén élnek. Sokuk még az említett falvak lakója.
 

Görög 
        katolikus


Fábiánháza
Hodász, Derzs
Császári
Nyírgyulaj


 

 (lassan nyílik)


Fábiánháza címereNevet továbbvivők
 

(lassan nyílik)


Nyírparasznya címere


 

A mi Nehéz családunk Császáriból származó, görög katolikus vallású, földművelő ősöktől  származik.

A család leszármazásának feltárásához a környék községeinek az  anyakönyveit is át  kellett tanulmányozni, mert nagy volt a lakosság mozgás. Ezekb
ől két különböző méretű családfát, valamint kilenc kisebb családfa töredékét lehetett összeállítani.

 

Fábiánházi görög-
katolikus  templom

Családfa I. (fábiánházi ág), amelynek181 tagját ismerjük. Ez a mi családunk, melynek első ismert tagjai Fábiánházára érkeztek.

A  falu ura gróf Károlyi Ferenc sokat tett azért, hogy az elnéptelenedett birtokai benépesüljenek. A faluba érkezettek származási helyére azonban nincs utalás a dokumentumokban.  Sajnos a levéltárak és helytörténeti munkák sem tudnak a pontos származási helyekre vonatkozó adatot adni.
Felmerült a kárpátaljai származás is, de Ung, Ugocsa, Bereg és Máramaros megyék XVIII.század végi összeírásaiban nem található Nehéz család.

A továbbiakban más területen kell keresni a Nehéz családok származási helyét, abban a reményben, hogy egyszer mégis nyomukra akadhatunk.

A család  els
ő ismert tagja a kb.1750-ben született Vasilis volt, aki 3 gyermekkel (Andreas, Basilius, Franciscus) érkezett Fábiánházára. Az első anyakönyvi bejegyzés 1777-ben történt Mária nevű gyermekének születésekor.
Már  fia
Iván (1780-1848)  átkerült Császáriba, később azután unokái László Basil (1810 -), Franciscus (1800 -), Joannes (1814-1872)  is oda költöztek.
A családok Fábiánházán és Császáriban is kiteljesedtek és a környez
ő falvakba is átkerültek.
A XXI. században a nevet
László (1970-),  György (1983-), Tamás (1987-) és Marcel (2005-) viszik tovább.

Istenszülő a gyermek
Jézussal.
 Ikon az Alapképsorbó
l

Családfa II. (parasznyai ág), amelynek 23 tagját ismerjük. Feltehető, hogy ugyanonnan származtak, mint a fábiánháziak. A család első  ismert tagja Joannes (1759 kk.-1817), aki Joannes (1810 kk.-) fiával érkezett.

Parasznyáról sokan költöztek el a megélhetés nehézségei miatt.
Az els
ő három generációból négyen távoztak: Stephanus (1832-), Mihály (1840-), Stephanus (1850-), Mihail (1859-).
Hodászra n
ősült Ivannes (1854-)  és csak leányai voltak, akik a XIX. század végén éltek.
Így aztán nem maradt ebb
ől a családból Nehéz nevű a faluban.


 

Református
E
őr, Vaja
Kántorjánosi
Nyírparasznya
Nyírmeggyes
Nyírbátor
 

       (lassan nyílik)Nyírparasznya címere
 

(lassan nyílik)


Őr címereNevet továbbvivő

 

A környező református falvakban is megjelentek református Nehéz családok.  Ezek a családok szintén földművelők voltak. Származási helyük nem ismert. Erre vonatkozón sem sikerült semmi információt  fellelni.

A református Nehézek két nagyobb és két kisebb családfa töredékét ismerjük.
 

Parasznyai református  templom

Családfa III. (parasznyai  ág) amelynek 85 tagját ismerjük. Első tagja András (1796 kb.-) volt, akinek hat gyermeke született, de csak négy született Parasznyán. Ezek közül három érte meg a felnőtt kort. Sára (1803-) és János (1800-) valószínűleg elszármazott, mert nyomuk tovább a környéken nincs. András (1791kb.-1845) leszármazottai adják tovább a családfát. 1811 és 1840 között hiányzik az anyakönyv. Ezért szerepel 10 gyermekénél a megjegyzés, hogy "A szülői kapcsolat nem igazolt"
Többen közülük E
őrből ill. Vajáról nősültek, vagy át is költöztek oda.
András
(1828 kb.-) és Gábor (1830 kb.) további sorsa nem ismert. A többi gyermek 40 leszármazottat adott a negyedik generációnak. A gyermekekből 18 már gyermekkorban meghalt, a többi már a Nehéz leányok leszármazottja volt. Ebből a nagy számú gyermekből csak öt nevet továbbvivő fiú maradt: Károly (1841-1884), Mihály(1865-) és Imre (1868-) akiknek az ága Őrben terjed tovább, Gábor (1851-), aki Debrecenbe került és Sándor (1852-), akinek a sorsa nem ismert.
Károly(
1841-1884) 1870-ben  feleségül vette a IV. családfán szereplő Juliannát.
A XIX. század végére négy nevet továbbviv
ő tagja volt a családnak, Albert (1873-),  György (1875-), Károly (1894-) és Imre (1895-).
A XX. és XXI. századi leszármazottakat nem ismerjük. 

Óri református  templom

Családfa IV. (őri ág), amelynek 58 tagját ismerjük. Első tagja az Eőrben 1802-ben nősült  György (1779 KK.-1841) volt. Kilenc gyermekéből öt érte meg a felnőtt kort.
A második generáció Vajára n
ősült és ott szaporodott tovább.
Julianna (1852-1875) 1870 évben a III. sz. család Károly (1841-1884 ) nevű tagjához ment  férjhez, ezáltal a két ág összekapcsolódott.
A század utolsó harmadában született
Albert (1873-), Kálmán (1876-) és István (1877-) elszármazhatott, mert később nyomuk nincs a környéken.
György (1875-) Hodászra költözött, Károly (1866-) és  családja a század végén is itt élt.

Károly ága napjainkig levezethető. A nevet Károly Róbert viszi tovább, aki Miskolcon él.

 

Kivándorlás
 
Az 1896-1914 közötti kivándorlási listákon 13 személy szerepel a körzetből. Közülük négyen szerepelnek családfáinkon. A többiek az általunk nem vizsgált anyakönyvekben szerepeltek.
Császáriból
János, Derzsből György, Parasznyáról András, Őrből Therezia és Erzsébet távozott Amerikába. Ezenkívül Nyírmeggyes, Nyírgyulaj, Papos és Mátészalka Nehéz lakósaiból távoztak.
 

Családtagok

 

Az egyes személyekre vonatkozó részletes adatok a   III.sz.ősfán találhatók, melyben betűrendes mutató segíti a név és hely megtalálását.
A nevek az anyakönyvben szerepl
ő formában szerepelnek. Az aláhúzott szövegre kattintva érhető el az adatbázis.

                                                                              KEZDŐLAPMAI NEHEZEK