FÖLDMŰVELŐ NEHÉZ CSALÁDOK
 

BIRTOKOSOKSZATMÁRIAKMAI NEHEZEKKEZDŐLAP
 

FÖLDMÜVELŐ            ág
XV.sz. - XVI.sz.


Gömör
megye 
Szolnok-Doboka megye

 Szatmár
megye
Abaúj
megye


Pesti
nahije

Aradi
Zarándi
Nahije 

A XV. századtól, a nemesi ággal párhuzamosan, szórványosan, de találunk adatot jobbágysorú Nehéz családokről is. Megpróbáltuk nyomukat követni az összeírásokban.

1481-ben
a Szatmár megyei Szinyén élt
Nehéz család.
1499
-ben, a Gömör megyei Kúnteplice (Kunová Tepla) faluban élt
Nehéz  család. 
1509-ben három
Nehéz család élt a Szatmár megyei  Kórodon.
1566-
ban a Szolnok-Doboka megyei Kis Solymos faluban élt egy ideig
Nehéz család.      
1581-2-
ben
Petrus és Ioannes Nehéz élt Abaúj megyében Tokajban.

1559
évi  budai szandzsák összeírásában
Nehéz Gergel nős és fia Máté,  Nehéz András nős szerepelnek.
1567-1579 évi gyulai szandzsák összeírásaiban az alábbiak szerepelnek:
Nagyiratos
faluban
Nehéz János nős és fia Mihál, Nehéz János nős és fia  Bálás, 
Battonya
faluban
Nehéz Pétre nős és fia Tomás,  
Székudvar
faluban
Nehéz Boldizsár nős,testvére Benedik.

A jelzett községekben utóbb nyomaik nem találhatók. 
 
          XVII.sz


Gömör megye
Soprom megye
Kolozs megyei
Ugocsa megye

Bars megye 
A XVII. században, jellemzően a török idők nagy lakosságmozgására, más helységekben lelünk Nehéz családokat.

1600-
ban a Gömör megyei Lice (Licince) faluban található
Nehez család. 
1635-ben a soproni járásban, Lózsi-ben élt Nehéz István.
1642
-ben
Nehéz István, 1652-ben Nehéz András élt a Kolozs megyei Szászfenes községben.
1678-ben az Ugocsa megyei Tiszához közeli Farkasfalván élt Nehéz család.
1681-ben a kistopolcsányi járásban, Peszéren élt
Nehéz család.

Sorsuk tovább nem ismert.

    XVIII.sz.   Esztergom
megye


Komárom
megye


Hajdú-Bihar
megye

Heves
megye


Veszprém
megye


Máramaros  
megye

Borsod-Abaúj -Zemplén
megye     Betelepítések               
                     

A XVIII. század kezdetén élt Nehez családokról a török utáni első országos felmérésben, az 1715. évi adózók összeírásaiban tájékozódhatunk. Az összeírásokban az alábbi Nehéz nevűeket találjuk, már nagyobb országos szórásban:

Bátorkeszi
(Vojnice) településen
 Joannes ifj.,  Joannes id. és Andreas Nehéz A család tagjai még a XIX. században is a község lakói voltak.
Almás  településen  élt 
Joannes Nehéz. A család tagjai itt is, a XIX. században is a község lakói voltak.

Debrecenben  szerepel 
Andreas Nehez. A család tagjai még a XXI. században is a város lakói.

Boldog
településen
Georgius és Paulus Nehez. Utódaik a század végén már nem itt éltek.

Veszprém
városban  élt
Joannes Nehéz, aki az 1720. évi összeírásban már nem található.

Técs
ő (Tyacsiv /Teceu Mare) településen Nehéz Mihály szerepel. Az évszázad végén már nem éltek ott Nehézek.

1773 évi összeírásban Kenézl
őn  Michael Nehéz szerepel. Feltehető, hogy a két évszázaddal előbb Tokajban élt Nehez család leszármazottai. A XVIII. század végén Kenézlőn született István és András elvándorolhatott a faluból, mert tovább ott nyomuk nincs. A XIX. század végén a család csak női ágaiban élt Kenézlőn.

A XVIII.sz.-tól kezdve Magyarország területén betelepítéssel jelentek meg
Nehéz családok, jellemzően a török utáni idők elnéptelenedett területein. 
 
                                       
Történelmi lakhelyek
 

XIX.sz.
Szatmár megye
Békés megye
Jász-Nagykún megye
Borsod megye

 

A XIX. században már anyakönyvekben követhetjük a családokat ill. a   leszármazásokat.

A fenti túlél
ő családokon kívül,  betelepítéssel ill. betelepüléssel kerültek görög katolikus és református Nehéz családok  Szatmár megyébe, római katolikusok Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod megyékbe. Evangélikus Nehéz családokat nem ismerünk.

Mivel a családok szinte minden generációjában találunk olyan családtagot, aki nem a születése helyén halt meg, feltételezhet
ő, hogy az országban szétszórtan, később megjelenő családok ezek leszármazottai .

A teljesség igénye nélkül megpróbáljuk bemutatni néhány család leszármazását lakhelyeik szerint. Az anyakönyveket 1895-ig állt módunkban feldolgozni. Ahol sikerült napjainkig megtalálni a leszármazottakat, ott közöljük.

 

BÉKÉS megye
Endréd/Endr
őd


Endrőd pecsétje 1718-ből
 

 


 


Kivándorlás


Családfa
töredékek

 

Bár Endrőd betelepítése több hullámban történt 1718-tól 1769-ig,
az
első Nehéz családtagra vonatkozó bejegyzés csak  1774-ben található a halotti  anyakönyvben. A meghalt gyermek 2 éves volt és nem Endréden született. Ezért feltehető, hogy betelepülésük 1773-74-ben történt. Mivel a betelepítések zömében a felvidéki, Rimaszombat környéki községekből történtek, megnéztük az összeírásaikat, de ott Nehéz család nem szerepelt. Eredetüket tehát máshol kell keresni.
Az endrédi betelepült Nehézek római katolikusok, szegény, házas vagy házatlan zsellérek voltak.
Az els
ő Nehézek (Mathias, Joannes, Josephus, Anna, Catharina, Elisabetha, Maria) családi összefüggései nem ismertek.
A családok a kés
őbbiekben sok gyereket hoztak a világra és sokat temettek.
Az Endréden élt Nehézek három nagyobb családi ágat és öt kisebb töredéket alkotnak.

CSALÁDFA I, Mathias ága.
Bár a XIX. században született három fiú (Josephus és két Stephanus) sorsa nem ismert, de a XIX. század végén István, a XX. sz. elején Lajos vitték a nevet tovább.

CSALÁDFA II, Joannes ága. 

Ennek az ágnak is voltak a XIX. század els
ő felében született ismeretlen sorsú férfi tagjai (Michael, Paulus, Stephanus, Josephus, Mathias),
A XIX. sz. végén négy férfitagja (
József, Lajos, János, Mihály) vitte a nevet tovább. A ma is Endrődön élőknek vagy elszármazottaiknak bennük kell keresni az ősapákat.

CSALÁDFA III, Imre ága.
Ez az ág Imre 1842 évi házasságával kezdődik és napjainkig levezethető.
A XIX. század végén Stephanus és Mihály vitték a nevet tovább.
1907-ben két testvér,
Imre (1870-1939) és Stephanus (1880-) kivándorolt Amerikába. Imre visszatért.
Napjainkban csak
Gábor és János nevét ismerjük  a nevet továbbvivők közül.

A XIX. század eleji kivándorlási listákon  hét Nehéz nevü személy található Endr
ődről,  négy felnőtt és három gyermek.

Családfa 1.sz.töredék , Josephus ága.

Ez az ág már a XVIII.sz. végén férfiágon kihalt.
 Családfa 2 - 5.sz.töredéket, az első telepes Anna, Catharina, Elisabetha, Maria ágai adják. Amennyiben a betelepülők családi kapcsolatai kiderülnének, valószínűleg valamelyik ágba bekapcsolhatók lennének.

 
Borsod megye
  Diósgy
őr
 


Kivándorlás

 
Diósgyőrben,1827- ben született János, Nehéz Mihály és Béres Borbála fiacskája. Az apa foglalkozása földműves,  de János és a leszármazottai vasgyári napszámosként dolgoztak. Leszármazásukat 1912- ig ismerjük. A család római katolikus volt.

Az Amerikába kivándoroltak között három feln
őtt és négy gyerek szerepel a családból. 
 
Jász-Nagykún      
           
megye
 Tiszaigar
 
A megyében Tiszaigaron élt református Nehéz család. A leszármazottak egy része napjainkban Pesten él.

 
Komárom-            
       Esztergom
megye
            
Bátorkeszi
 

        Dunaalmás
       Révkomárom

 

A megyében Bátorkeszi (ma Vojnice) és Mots (ma Moč) községekben élt református Nehéz család.
akiknek mindegy 140 tagját ismerjük. Ezek egy nagy családfát és hat kisebb családfa töredéket alkotnak. A családból a XVIII. században 5 f
ő, a XIX. században pedig 9 fő nem a lakhelyén halt meg, tehát eltávozott a községből. Több töredék női ágaiban élt tovább.
A XIX. század végén két nevet továbbviv
ő tagja élt a községben családnak:  Franciscus  (1877-), Andreas (1887-).

Dunaalmás
községben is református család élt.
A család egy része Révkomáromba került és terjedt szét, de az almási származás emlékét és sok családtörténeti érdekességet még a XXI. században is
őriznek. Az emlékek örzője Nehéz György.
 
     Szatmár
       
megye


 
Most érkeztünk el a mi családunkhoz, az általunk keresett, szatmári Nehéz családhoz., melyet külön mutatunk be.

                                                                                 

 
Családtagok     
 

 

 
Az egyes személyekre vonatkozó részletes adatok a   Családfa töredékek találhatók, melyben betűrendes mutató segíti a név és hely megtalálását.
A nevek az anyakönyvben szerepl
ő formában szerepelnek. Az aláhúzott szövegre kattintva érhető el az adatbázis és a forrás-dokumentum.

                                        
  KEZDŐLAPSZATMÁRI NEHEZEK